• بخشی از اجرای برنامه خانه مهر شبکه جام جم در آذرماه ۱۴۰۰

  • بخشی از اجرای برنامه جمع ایرانی شبکه جام جم در فروردین ماه ۱۳۹۹

  • بخشی از اجرای برنامه خانه مهر شبکه جام جم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

  • بخشی از اجرای برنامه خانه مهر شبکه جام جم

  • بخشی از گفتگو در برنامه سلام دنیا شبکه سلامت

  • بخشی از اجرای برنامه جمع ایرانی شبکه جام جم در بهمن ماه ۱۳۹۸

  • بخشی از اجرای برنامه جمع ایرانی شبکه جام جم در بهمن ماه 1399

  • بخشی از اجرای برنامه جمع ایرانی شبکه جام جم

  • بخشی از اجرای” ویژه برنامه از مامان بگو” شبکه دو سیما در دی ماه 1402

بالا